شیمی

آموزش شیمی

         

1- نماد در واكنش شيميايي نشان دهنده چيست؟

الف) گرمازا بودن واكنش                                     ب) دمايي كه درآن واكنش انجام مي شود

ج) واكنش دهنده ها گرم شده اند                             د)  دمايي كه واكنش ایجاد كرده است

 

2- اگر بنزين در موتور خودرو سوزانده شود:

الف)q=0             ب)w=0               ج)0=qوw     د)  w≠0و0 ≠‌q 

 

3- يك سيستم شامل مقداري يخ خشك درون يك بادكنك مي باشد كدام گزينه صحيح است .

الف) q=0وe=0       ب) q>0وe>0       ج)‌ q<0وe>0        د) q=0وe>0       

 

4- واكنش پليمر شدن جزء كدام دسته از واكنش هاست .

الف)تجزيه         ب)  جابجايي يگانه                ج) تركيب               د) جابجايي دو گانه

 

5- غلظت مولي 8 گرم NaOH  ( با جرم مولي gr40  (     در100ميلي ليتر آب چقدر است؟

الف)0.02 مولار         ب) 0.2 مولار         ج) 2 مولار            د) 20 مولار

 

6- كداميك تابع حالت مي باشد ؟

الف)‌ كار              ب) گرما          ج) آنتالپي                د) آنتالپي و گرما

7- كداميك جزء خواص شدتي يك سيستم مي باشد ؟

الف) حجم               ب) ظرفيت گرمايي              ج) ظرفيت گرمايي ويژه     د) جرم  

 

8- معادله شيميايي روبرو مفروض است Zn+2Hcl→Zncl2+H2 

الف)نوع واكنش را تعيين كنيد .

 

9- معادله هاي روبرو را به روش وارسي موازنه كنيد.

SbCl3+H2O→Sbocl+HCl(الف              

PBr3+H2O→H3Po4+HBr                         

 

10- از تجزيه 4/3 گرم آب اكسيژنهH2O=34gr) )با خلوص 80% در شرايط STP چند ميلي گاز O2 توليد مي شود؟

 

11- در واكنش توليد آمونياك 56 گرم نيتروژن و16 گرم هيدروژن را مخلوط مي كنند .

الف) معادله واكنش انجام شده را بنويسيد .

ب) واكنش دهنده محدود كننده را تعيين كنيد.

ج) اگر بعد از واكنش مقدار 58 گرم آمونياك بدست آيد بازده درصدي اين واكنش را حساب كنيد.

 

12- برطبق واكنش 2Naoh+H2SO4→Na2SO4+ 2H2O چند ميلي ليتر NaOH 0.2 مولار براي واكنش كامل با 0.01 ليتر H2SO40.1 مولار لازم است ؟

 

13- ظرفيت گرمايي ويژه اتانول C2H5OH)) برابر 2.46j/gcاست. اگر بخواهيم دماي  مول آن را از 25c 30c برسانيم چه مقدار گرما بر حسب ژول به آن مي دهيم.C2H5OH= 56gr/mol) )

 

14- سيستمي شامل 18 گرم بخار آب با حجم 40 ليتر موجود است . اگر بخار به آب تبديل شود و مقدار 60 ژول گرما به محيط بدهد مقدار E سيستم راحساب كنيد. (3gr/cm= چگالي آب) فشار محيط برابر يك اتمسفر مي باشد.

 

15- عبارتهاي زير را تعريف كنيد. 1)‌اثر ليدن فراست    2) واكنش جابجايي دو گانه                                                

3) آنتالپي

 

16- با استفاده از داده هاH   را براي واكنش سوختن اتين محاسبه كنيد و نمودار تغييرات آنتالپي آنرا رسم كنيد .

2C2H5+5O2→4CO2+2H2O        ∆H (kj/mol)

                                                   C2H2=226.7

                                                   H2O= -241.8

                                                    CO2= -393.5


+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۷ساعت 14  توسط فرهاد راسخ  | 

شیمی

كلیات علم شیمی
مفاهیم پایه
دسته بندی مواد
روش های جدا سازی و خالص كردن مواد
اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
اصول جداسازی مخلوطهای همگن
جداسازی به روش تغییر حالت فیزیكی ( صرف انرژی )
میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
تقطیر
جداسازی به روش تغییر دادن حلال
استخراج
كروماتوگرافی
جداسازی به روش نیروی گریز از مركز
نامگذاری تركیبات معدنی
معادلات شیمیایی
انواع معادلات شیمیایی
واكنشهای تركیبی
واكنشهای تجزیه
واكنشهای جابجایی
جابجایی ساده
جابجایی دوگانه
واكنشهای رسوبی
واكنشهای اكسایش و كاهش
نوشتن واكنشهای شیمیایی
استوكیومتری
واحد جرم اتمی
جرم اتمی و جرم مولكولی
مول و عدد آووگادرو
اتم گرم و مولكول گرم
جرم اتمی میانگین
طیف سنجی جرمی
جرم حجمی و چگالی
تركیب درصد اجزای یك تركیب
مقدمه
محاسبه فرمول تجربی
روابط مولی در معادلات شیمیایی
مقدمه
واكنشگر محدودكننده و اضافی
بازده و میزان پیشرفت واكنش
محاسبات در مخلوطها
محاسبات واكنشها در محلول
مقدمه
تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها
حالت گاز
فشار گاز
مقدمه
واحدهای فشار
اندازه گیری فشار
دمای گاز
مقدمه
قانون صفر ترمودینامیك
دماسنج
دمای كلوین
قوانین گازها
قانون بویل
قانون شارل
قانون آمونتون
قانون تركیب حجمی گیلوساك و اصل آووگادرو
نظریه جنبشی گازها
معادله حالت گاز كامل ( ایده آل )
محاسبات در گازها
چگالی گازها
حجم مولی گازها
حجم مولی
شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
جرم مولكولی متوسط مخلوط گازی
كسر مولی و فشار جزئی
قانون دالتون
روشهای حل مسئله
بررسی خواص فیزیكی و شیمیایی چند گاز مهم
بررسی خواص گازها
طرز شناسایی گازهای مختلف
گازهای حقیقی
اثرات متقابل بین مولكولی
معادله حالت ویریال
معادله حالت وان دروالس
تراكم
نفوذ مولكولی
سرعتهای مولكولی
ساختمان اتم و مولكول
درآمدی بر نظریه اتمی
مقدمات ظهور تئوری اتمی دالتون
اتم باستان
قانون بقای جرم لاوازیه
قانون نسبتهای ثابت در یك تركیب
قانون تركیب عناصر به نسبت های مضاعف
قانون اعداد متناسب
تئوری اتمی دالتون
اصول تئوری اتمی دالتون
استدلالات دالتون
نواقص تئوری اتمی دالتون
قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساك
مقدمه
تضاد ظاهری بین دالتون و گیلوساك
راه حل آووگادرو
تجزیه پذیری اتم و خواص الكتریكی آن
آزامیش الكترولیز فاراده
شرح آزمایش
نتیجه گیری
هدایت الكتریكی در گازها ( اشعه كاتدی )
شرح آزمایش
ویژگیهای اشعه كاتدی
نتیجه گیری آزمایش
محاسبه نسبت q/m برای الكترون توسط تامسون
آزمایش اشعه مثبت ( كانالی )
رادیو اكتیویته
منشا پدیده رادیواكتیویته
چگونگی كشف این پدیده در ابتدا
آزمایش اول رادرفورد
شرح آزمایش
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی
كشف ایزوتوپ ها و نوترون
آزمایش تامسون
آزمایش چادویك
آزمایش قطرات روغن میلیكان
شرح آزمایش
محاسبات میلیكان
آزمایش اشعه x موزلی
مدل های اتمی
تامسون
رادرفورد
آزمایش دوم رادرفورد ( صفحه طلا )
شرح آزمایش
محاسبات
نتیجه گیری
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
بوهر
تاثیر الكترومغناطیس
تعریف موج
فركانس موج و انرژی
گستره طیف الكترومغناطیس
طیف عناصر
طیف جذبی
طیف نشری
فرضیه كوانتومی پلانك
مدل اتمی بوهر
فرضیات بوهر
محاسبات بوهر
توجیه طیف اتم هیدروژن
اثر زیمان
اثر زیمان
اصلاح مدل اتمی بوهر
نارسایی مدل اتمی بوهر
مكانیك موجی ( رابطه دوبروی )
طبیعت دوگانه موج - ذره
آزمایش پراشر
اثر فوتوالكتریك
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
مدل اتمی اوربیتالی
ساختمان اتم و جدول تناوبی
معادله موجی شرودینگر
تابع ? و معادله شرودینگر
مفهوم اوربیتال
انواع اوربیتال ها
تابع احتمال شعاعی
مقدمه
توزیع ابر الكترونی
مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الكترونی اوربیتال های s , p , d , f
مقایسه احتمال شعاعی الكترونهای مرتبط به سطوح فرعی یك تراز اصلی
اعداد كوانتومی
مقدمه
عدد كوانتومی اصلی ( n )
عدد كوانتومی فرعی ( l )
عدد كوانتومی مغناطیسی اوربیتالی ( ml )
عدد كوانتومی مغناطیسی اسپینی ( ms )
اسپین
اندیشه وجود عدد كوانتومی اسپین
تابع زاویه ای موج و شكل اوربیتال ها
اوربیتالهای s
اوربیتال های p
اوربیتال های d
اوربیتال های f
انرژی اوربیتال ها
اتم های چند الكترونی
اصل بناگذاری اتم ( اصل آفبا )
قاعده حداكثر چندگانگی هوند
آرایش الكترونی عناصر
نوشتن آرایش الكترونی
توجیه آرایش الكترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
آرایش الكترونی كاتیون ها و آنیون ها
ورود الكترون ها در اوربیتال ها و تشكیل جدول تناوبی
مقدمه
تشكیل دوره اول جدول تناوبی
تشكیل دوره دوم جول تناوبی
تشكیل دوره سوم جدول تناوبی
تشكیل دوره چهارم جدول تناوبی
دوره چهارم
پیدایش اولین سری از عناصر واسطه
تشكیل دوره پنجم جدول تناوبی
تشكیل دوره ششم جدول تناوبی
دوره ششم
لانتانیدها
تشكیل دوره هفتم جدول تناوبی
دوره هفتم
اكتنیدها
پیدا كردن موقعیت یك عنصر در جدول تناوبی
انرژی یونش
تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن
روند تغییرات انرژی یونیزاسیون
مقدمه
چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یك گروه
چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یك دوره
انرژی یونش در عناصر واسطه
توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون
انرژیهای یونیزاسیون متوالی یك عنصر
مقدمه
تعیین شماره دوره و گروه عنصر
محاسبه انرژیهای یونش متوالی یك اتم
روشی برای تعیین تجربی انرژیهای یونش
بار موثر هسته
مقدمه
قاعده تجربی اسلتیو برای محاسبه بار موثر هسته
روشهای جدید محاسبه بار موثر هسته
روند تغییرات بار موثر هسته در دوره و گروه
نفوذ اوربیتال ها
مفهوم نفوذ
مقایسه نفوذ اوربیتالی در دوره و گروه
نقش قابلیت نفوذ اوربیتال ها در ایجاد اثر پوششی
اثرات متقابل الكترونها و اصل پاولی
مقدمه
بررسی انرژی اتم He
انرژی همبستگی اسپین
الكترونخواهی
مقدمه
روند تغییرات انرژی الكترونخواهی در هر دوره
روند تغییرات انرژی الكترونخواهی در هر گروه
انرژی دومین الكترونخواهی
اندازه اوربیتال ها و حجم اتمها
انواع شعاع ها و طرز بدست آوردن آنها
روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه
روند تغییرات شعاع اتمی در عناصر واسطه
انقباض لانتانیدی
شعاع های یونی
ذرات ایزوالكترونیك
شیمی توصیفی
عناصر گروه IA
عناصر گروه IIA
عناصر گروه IIIA
عناصر گروه IVA
عناصر گروه VA
عناصر گروه VIA
عناصر گروه VIIA
عناصر گروه VIIIA
شیمی توصیفی عناصر واسطه
اثر اسیدها بر فلزات
پیوندهای شیمیایی
عوامل موثر در واكنش یك اتم
انواع پیوندهای شیمیایی
پیوند فلزی
مدلی ساده برای پیوند فلزی
پیوند فلزی در عناصر واسطه
تغییر خواص پیوند فلزی در گروهها و دوره های جدول تناوبی
پیوند یونی
الكترونهای والانس
یونهای عناصر گروههای اصلی
یونهای عناصر گروههای واسطه
چگونگی تشكیل پیوندهای یونی
فرمول تركیبات یونی
انواع یونهای تك اتمی شناخته شده
شبكه جامدات یونی
انرژی شبكه ، روند تغییرات و عوامل موثر بر آن
چرخه بورن - هابر
پیوند كووالانسی
چگونگی تشكیل پیوندهای كووالانسی
تشكیل مولكول H2
منحنی انرژی پتانسیل
همپوشانی اوربیتالی
الكترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اكتت )
ساختارهای لوویس
جفت الكترونهای پیوندی و ناپیوندی
مرتبه پیوند
انواع پیوندی ? (سیگما) و ? (پای)
رسم فرمولهای الكترون نقطه ای
پیوند داتیو
گونه هایی با تعداد الكترون فرد ( رادیكالها )
گونه های ناقص قاعده هشتایی
الكترونگاتیوی
مقدمه
مقیاس های الكترونگاتیوی
الكترونگاتیوی پاولینگ
الكترونگاتیوی مولیكن
تغییرات الكترونگاتیوی عناصر یك دوره و یك گروه
عوامل موثر بر الكترونگاتیوی
قطبیت پیوند
حالت گذار بین پیوند یونی و كووالانسی
واپیچش یونها
روند تغییرات خصلت یونی و كووالانسی پیوندها
خواص پیوندهای كوالانسی
انرژی پیوند
طول پیوند
گشتاور دوقطبی و قطبیت مولكولها
بار قراردادی
عدد اكسایش
نواقص ساختار لوویس
رزونانس
مقدمه
شكل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
چه وقت رزونانس داریم ؟
پیوندهای مستقر و نامستقر
عوامل موثر بر پایداری شكلهای رزونانسی
ساختار اسیدها
درآمدی بر نظریه های اسید و باز
قدرت اسیدی و بازی
عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی
اكسو اسیدها
هالو اكسو اسیدها
اكسواسیدهای گوگرد
اكسو اسیدهای نیتروژن
اكسواسیدهای فسفر
اكسو اسید كربن
اكسو اسید بور
شكل هندسی مولكولها و اوربیتال مولكولی
دافعه جفت الكترونی (VSEPR)
مقدمه
اتم مركزی با دو جفت الكترون
اتم مركزی با 3 جفت الكترون
3 جفت الكترون پیوندی
2 جفت الكترون پیوندی و یك جفت ناپیوندی
اتم مركزی با 4 جفت الكترون
4 جفت پیوندی
3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
اتم مركزی با 5 جفت الكترون
5 جفت پیوندی
4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی
اتم مركزی با 6 جفت الكترون
6 جفت پیوندی
5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
پیوند والانس (VBT)
اساس نظریه پیوند والانس
هیبریداسیون
نحوه تشكیل اوربیتالهای هیبریدی
انواع اوربیتالهای هیبریدی و شكل مولكولها
sp
sp2
sp3
sp3d
sp3d2
سطح انرژی اوربیتالهای هیبریدی
مقایسه قدرت همپوشانی اوربیتالی هیبریدی با اوربیتالهای s و p خالص
مقایسه استحكام پیوند مرتبط به اوربیتالهای هیبریدی سطوح مختلف انرژی
نواقص نظریه پیوند والانس
پیوند پای (?)
تاثیر پیوند پای بر ساختار مولكول
برهمكنش d-p?
پیوندهای پای غیر مستقر
نحوه تشكیل پیوند دوگانه در مولكول اكسیژن
اوربیتال مولكولی
تداخل سازنده و مخرب امواج
نظریه اوربیتال مولكولی
دیاگرام اوربیتال مولكولی و مرتبه پیوند
اوربیتال های مولكولی ? و *?
دیاگرام اوربیتال مولكولی گونه های A2 عناصر دوره دوم جدول تناوبی
توصیف مولكولهای 2 اتمی ناجور هسته بر اساس نظریه اوربیتال مولكولی
اوربیتال های مولكولی نامستقر
گرما شیمی
انرژی
گرما
دما
تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
واكنش های گرماده و گرماگیر
تغییرات آنتالپی استاندارد
آنتالپی تغییرات فیزیكی
آنتالپی تشكیل
آنتالپی انحلال
آنتالپی یونیزاسیون
آنتالپی الكترون گیرندگی
آنتالپی تشكیل و تفكیك پیوند
آنتالپی احتراق
آنتالپی هیدروژنه كردن
آنتالپی تشكیل مواد در محلول
آنتالپی تشكیل یونهای منفرد در محلول
آنتالپی آبپوشی
آنتالپی شبكه
اندازه گیری گرمای واكنش
با استفاده از آنتالپی های تشكیل
با استفاده از انرژیهای پیوند
به كمك قانون هس
ظرفیت گرمایی مواد
مقدمه
گرماسنجی
وابستگی آنتالپی و واكنشها به دما
ترمودینامیك
مفاهیم و تعاریف
كار ، گرما ، انرژی
سیستم و محیط
تعریف سیستم و محیط
انواع سیستم
كمیت های شدتی و مقداری
توابع حالت و مسیر
قراردادی برای علامت ها
قانون اول ترمودینامیك
مقدمه
انرژی درونی
بیان قانون اول ترمودینامیك
انواع كار
فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
محاسبه كار انبساطی
انبساط آزاد
فرآیند آدیاباتیك
آنتالپی
مقدمه
رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
قانون دوم ترمودینامیك
مقدمه
آنتروپی
محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
اثر دما بر آنتروپی
تغییر آنتروپی فرآیندها
آنتروپی مطلق
انرژی آزاد گیبس
قانون سوم ترمودینامیك
بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیك
چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
مایعات و جامدات
توجیه حالات سه گانه
نیروهای میان مولكولی
نیروهای واندروالس و لاندن
پیوند هیدروژنی
مقدمه
چگونگی تشكیل پیوند هیدروژنی
بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
اثرات پیوند هیدروژنی
كشش سطحی
نقطه ذوب و جوش
آنتالپی تبخیر و ذوب
گرانروی
فشار بخار
پیوند هیدروژنی در آب
پیوند هیدروژنی در HF
حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
تغییر حالت مواد
تغییر حالت با تشكیل یا گسستن پیوند
مایعات
حالت مایع
مقدمه
مفهوم نفوذ
گرانروی
كشش سطحی
توزیع انرژی جنبشی یك مایع
فشار بخار
پدیده های تغییر حالت فیزیكی مواد
مقدمه
تبخیر
میعان
نقطه جوش
نقطه انجماد
نمودارهای فاز سیستم های تك جزئی
جامدات
انواع جامدات بلوری
جامدات فلزی
مكعبی مركز پر
مكعبی وجوه مركز پر
شش گوشه ای تنگچین
جامدات یونی
شبكه بلور
سلول واحه
تعریف سلول واحه
انواع سلول واحه
عدد كوئوردیناسیون
تعداد اتمهای سلول واحد
محاسبه شعاع های یونی
تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
نقص های شبكه ای
جامدات مشبك ( كووالانسی )
جامدات مولكولی
جدول خواص جامدات بلوری
محلول ها
ماهیت محلول ها
انحلال پذیری
اهمیت پدیده انحلال
فرآیند انحلال
قواعد انحلال پذیری
محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
تغییرات انرژی ضمن انحلال
اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
اصل لوشاتلیه
قانون هنری
غلظت محلول ها
درصد وزنی
كسر مولی
مولاریته
مولالیته
نرمالیته
محلول های الكترولیت
فشار بخار محلولها
محلولهای ایده آل
مقدمه
قانون رائول
محلولهای حقیقی
انحراف از حالت ایده آل
محلول آزئوتروپ
خواص غلظتی ( كولیوگاتیو )
مقدمه
كاهش فشار بخار محلولها
صعود نقطه جوش محلولها
نزول نقطه انجماد محلولها
ضریب وانتسهف
پدیده اسمز
انواع مخلوطها
شیمی آلی
مقدمه ای بر شیمی آلی
هیدروكربن ها
مقدمه
هیدروكربن های آلیفاتیك
آلكان ها
نامگذاری
نامگذاری آلكیل ها
ایزومری
خواص فیزیكی
خواص شیمیایی
واكنش سوختن و تجزیه عنصری آلكانها
هالوژن دار كردن آلكان ها
سیكلو آلكانها
نامگذاری
ایزومری
خواص فیزیكی
آرایش فضایی
خواص شیمیایی
آلكن ها
نامگذاری
ایزومری و ساختار
خواص فیزیكی
تهیه آلكن ها
خواص شیمیایی
آلكین ها
نامگذاری
ایزومری و ساختار
خواص فیزیكی
تهیه آلكین ها
خواص شیمیایی
هیدرو كربن های آروماتیك
مقدمه
حلقه بنزن و مشتقات
ساختار بنزن
نامگذاری مشتقات بنزن
خواص فیزیكی
خواص شیمیایی
واكنش های جانشینی الكتروفیلی
مقدمه
نیترو دار كردن
سولفون دار كردن
هالوژن دار كردن
آلكیل دار كردن
آسیل دار كردن
اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
تركیبات اكسیژن دار
با باند یگانه C-O
الكل ها
مقدمه
نامگذاری
خواص فیزیكی
تهیه الكل
خواص شیمیایی
الكل های چند عاملی
فنول
اتر ها
مقدمه
نامگذاری
خواص فیزیكی
تهیه اتر
خواص شیمیایی
با باند دوگانه C=O
آلدهید كتون
مقدمه
نامگذاری
خواص فیزیكی
تهیه آلدهید و كتون ها
خواص شیمیایی
كربوكسیلیك اسید و استر
مقدمه
نامگذاری
خواص فیزیكی
تهیه اسید و استر
خواص شیمیایی
تركیبات نیتروژن دار
آمین ها
مقدمه
نامگذاری
ایزومری
خواص فیزیكی
تهیه آمین ها
خواص شیمیایی
پلیمرها
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۷ساعت 14  توسط فرهاد راسخ  | 

شیمی

مطالب جالب شيمي

- تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.اندازه گیری غلظت پتاسیم مایع زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه از پیشنهاد و بررسی ان میگذرد.مصونیت ماده زجاجیه از آلودگی ،خون و باکتریها پس از مرگ ،سهولت نمونه برداری و عدم نیاز به کالبدشکافی از مزایای این روش محسوب می شود.تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل سنجی است و نور سنجی شعله ای که یک روش طیف سنجی است انجام می گیرد.سپس مقدار پتاسیم بدست آمده با منحنیهای استاندارد غلظت یون پتاسیم بر حسب زمان مرگ که برای دو گروه سنی کودکان وبزرگسالان مجزاست،مقایسه می شود.

- صابون
همه ما روزانه از صابون هاي جامد و مايع براي شستشو استفاده مي كنيم و كارخانه هاي زيادي مشغول ساخت صابون هايي با عطر و رنگ هاي مختلفي هستند.
اگر استئارات گليسرول را با محلول غليظ ئيدروكسيد سديم مخلوط كنيم گليسرول و استئارات سديم (صابون)
به دست مي آيد(معادله1در پايين) اين گونه واكنش ها كه منجر به وجود آمدن صابون ميشوند را صابوني شدن مي نامندپس از پايان واكنش به آن محلول غليظ ئيدروكسيد سديم ميزنند در اثر آن گليسرول از محلول جدا مي شود و صابون به سطح محلول مي آيد.كه در دماي معمولي جامد است.
در روشهاي جديد تر صابون طي واكنش ها ي(2)و(3)ميسازند.
(C17H35COO)3C-COO)3C3H5+3NaOH:3C17H35COONa+C3H5(OH)3 فرمول 1
(C17H35COO)3C-COO)3C3H5+3H2O:3C17H35COOH+C3H5(OH)3 فرمول 2
C17H35COOH+NaOH:C17H35COONa+H2O فرمول 3

- آلکنها
در بسياری از هيدروکربنها دو اتم هيدروژن کمتر از آلکان های هم کربن خود دارند.اين هيدروکربنها آلکن ها نام دارند.فرمول همگانی آلکنها CnH2 و n تعداد اتم های کربن است.ا
اتيلن:گازي بي رنگ با بويي ملايم و مطبوع است به مقدار كمي در آب حل مي شود.به عنوان هوشبر كاربرد دارد .
اتيلن هيدروكربن بسيار ارزنده اي است.به مقدار كمي در گياهان وجود دارد
در فرايند رسيدن ميوه ها دخالت دارد.افزايش غلظت آن باعث افزايش سرعت ميوه ها مي شود
از اين خاصيت در تجارت موز استفاده مي شود.اين ميوه را نارس مي چينند (زيرا ميوه نارس
كمتر از ميوه رسيده آسيب مي بيند)در محل مصرف آنها را در مجاورت استيلن قرار مي دهند
و رنگ آنها هم زرد مي شود.و در ظاهر تفاوتي با موز هاي طبيعي ندارند- چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟

ابتدای ماجرا : هرچه دمای آب کمتر و فشار بیشتر باشد , ظرفیت پذیرش گاز بیشتری را خواهد داشت و به عنوان مثال CO2 بیشتری را در خود حل می کند. هنگام تولید نوشابه با استفاده از این خاصیت , در دماهای پایین و فشار بالا , نوشیدنی با تزریق گاز CO2 به حالت اشباع می رسد. بنابراین وقتی در نوشابه باز شود و نوشابه در دما و فشار معمولی قرار گیرد , محلول خاصیت فوق اشباع دارد یعنی مقدار CO2 حل شده در آن بیش از ظرفیت انحلال در آن دما و فشار است. چنین محلولی اگر شرایط مهیا باشد تمایل به آزاد کردن CO2 دارد. برای این کار گاز CO2 محلول باید به صورت حباب درآید یعنی مولکولهای CO2 حل شده باید در نقطه ای جمع شوند و با به هم پیوستن , یک حباب تشکیل دهند و به سطح نوشابه بیایند و از آن خارج شوند. اگر دقت کرده باشید تشکیل حباب در سطوح تماس خارجی نوشابه اتفاق می افتد یعنی در سطح نوشابه و دیواره های بطری یا دور نی . به زبان ساده این سطوح و به خصوص نا همواری های موجود روی آنها یا هر نوع ناهمگنی موجود در محیط نقش جایگاههای تجمع یا مکانهایی برای به هم پیوستن مولکولها و تشکیل حباب را بازی می کنند.به عبارت عامیانه یعنی مولکولها برای ایجاد حباب دنبال بهانه می گردند و این بهانه را در این سطوح پیدا می کنند. در این وضعیت ریختن نمک در نوشابه باعث خروج سریع تر گاز از محلول می شود. زیرا سطح بیشتری برای تشکیل حباب در اختیار مولکولها قرار می گیرد ( سطح جانبی بلورهای نمک ) . چیزی مانند تبلور ( = بلور شدن ) شکر پس از قرار دادن بلور یا نخ در محلول فوق اشباع آن.بنابراین چنین اتفاقی اصلا شیمیایی نیست. هیچ واکنشی هم صورت نمی گیرد و تقریبا هر ماده ای از نمک و شکر گرفته تا شن و ماسه که بتوانند نوعی ناهمگنی در محیط نوشابه ایجاد کند یا سطح آزاد در اختیار آن قرار دهد ( یا به طور خلاصه بهانه دست مولکولها بدهد ! ) میتواند این کار را بکند . این اتفاق را حتما در هنگام وارد کردن نی در نوشابه دیده اید. تنها مزیت نمک با شکر این است که به دلیل داشتن دانه های ریز سطح جانبی نسبی بیشتری در مقایسه با مواد درشت تر دارند. همین! از این به بعد می توانید در نوشابه دوستتان به جای نمک خاک بریزید !!!

- آيا ميدانستيد تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد ، حجمشان کاهش می یابد ؟

- آيا ميدانستيد استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید ؟

- آيا ميدانستيد کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دار د؟


- ساختن موشك با استفاده از هيدروژن پري اكسيد و نقره
براي اين كار هيدروژن پري اكسيد بايد غليظ شده باشد.(در حدود 90 درصد ) هيدروژن پري اكسيد كه در دارو خانه ها ميفروشند غلظلتش درحدود 3 در صد است.فرمول شيميايی هيدروژن پري اكسيد H2O2 است.وقتي با نقره واكنش برقرار ميكند نقره نقش كاتاليزور را بازي ميكند.اين واكنش اتم اضافه اكسيژن را ازاد كرده اب و گرماي زيادی توليد ميكند.گرما اب را به بخار تبديل كرده كه اين بخار ميتواند با سرعت بالا از نازل موشك خارج كند.
براي ساخت موشك ميتوانيد از بطری نوشابه هاي خانواده خالي استفاده كنيد به اين صورت كه در نوشابه را سوراخ كوچکي بكنيد(نقش نازل موشك) و مواد را در ان ريخته و در ان را ببنديد واكنش انجام شده و بخار با سرعت از سوراخ به بيرون زده و اگر بطری نوشابه را بروي زمين بخوابانيد اين موشك حركت خواهد كرد


- آيا آرد (آرد گندم) ميتواند منفجر شود؟
همه ميدانيم كه بيشتر گندم سفيد از نشاسته درست شده است . و ميدانيم كه نشاسته از كربوهيدرات ساخته شده است يعني از به هم پيوستن زنجيره ی مولكولهاي شكر . هر كسي كه تا بحال مارشمالو (نوعي شيريني خميرمانند )را اتش زده باشد ميداند كه شكر براحتي ميسوزد , پس ارد هم ميتواند.آرد و خيلي از كربوهيدراتهاي ديگر ميتواند اتش بگيرند وقتي انها در هوا بحالت گرد و غبار وجود دارد .فقط کافيه در هر متر مكعب 50 گرم يا بيشتر آرد بصورت گرد در هوا وجود داشته باشد و مشتعل شود. ذره هاي آرد انقدر كوچك هستند كه فورا ميسوزند. وقتي يك ذره بسوزد بقيه ذره هاي نزديكش را هم روشن ميكند و انوقت شعله بوجود امده تمام ابر ارد را شعله ور كرده و منفجر ميشود. تقريبا هر كربو هيدرات بصورت گرد و غبار وقتي مشتعل شود منفجر خواهد شد .در خيلي از انبارهاي آرد به همين صورت با يك جرقه يا يك منبع گرما باعت انفجار و اتش سوزي ميشود.

- آيا ميدانستيد گالیم در دمای 30 درجه مایع می شود ؟

- علت جرقه زني در سنگ چخماخ چيست؟
سنگ چخماخ با نام flint معروف مي باشد، تيره رنگ مي باشد و در شاخه کوارتزها قرار مي گيرد Flint نوع کوارتز آلفا مي باشد که تا دماي 573 درجه سانتيگراد پايداري دارد و به صورت گرهکهايي در گچ و سنگ آهک يافت مي شود .از سنگهاي حاوي سيليس SiO2 كه عموماً منشاء رسوبي دارند مي باشد. ‌اين سنگها يك پارچه بوده كه به علت نقص ساختماني در برخورد با يكديگر جرقه زده و O-3 آزاد مي نمايد اين سنگ بانام سنگ آتشزنه معروف مي‌باشد .


- اطلاعات جالبی در مورد جيوه:
بيشترين معادن جيوه دنيا در اسپانيا و ايتالياست و مهمترين سنگ معدن آن سينابار يا سولفور جيوه است با گوگرد و هالوژنها تركيب مي شود اما با اسيدها به جز اسيدنيتريك بي اثر است جيوه و تركيبات آن توسط پوست و بلعيدن و تنفس جذب بدن مي شود ماكسيمم مقدار مجاز بخار جيوه در هواي محيط كار 1.0 ميلي گرم در متر مكعب و ماكسيمم مقدار جيوه مجاز موجود در ادرار 3.0 ميلي گرم در ليتر است كليه ها نقش مهمي در دفع جيوه از راه ادراري دارند ضمن اينكه بيشترين تجمع جيوه در اعضاي بدن نيز در كليه هاست .


- آيا ميدانستيد اکسید کروم در ساخت نوار کاست و فیلم ویدئو استفاده می شود ؟

- آيا ميدانستيد لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد ؟

- آيا ميدانستيد رادیم گرانترین فلز است ؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۷ساعت 14  توسط فرهاد راسخ  |